Όροι Διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», η οποία εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, και διατηρεί υποκατάστημα και γραφεία στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης, αριθμός 36, με ΑΦΜ 094073409, (εφεξής καλουμένη η «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό στην σελίδα που διατηρεί στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook: “www.facebook.com/ChupaChupsGreece”, με τίτλο “60 χρόνια Chupa Chups ” (εφεξής καλούμενος «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

i. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν λογαριασμό στην ιστοσελίδα Facebook.

ii. Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «Ιnitiative Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία», που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους υπό (α) ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α) εργαζομένων.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα μέσω της ιστοσελίδας chupachups.gr, από τις 29/03/2018 έως και τις 22/04/2018 με καταληκτική ώρα τις 23:59 μ.μ.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

i. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να τηρεί λογαριασμό με το όνομά του. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες του Facebook θα πρέπει να μεταβούν στο site www.chupachups.gr. Εκεί θα καλούνται να επιλέξουν, εάν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μόνο συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, οπότε θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό με μία μόνο συμμετοχή ή εάν θα απαντήσουν πρώτα στο fun quiz, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη εάν η απάντηση που θα δώσουν είναι ορθή ή όχι, οπότε θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό με διπλή συμμετοχή.

ii. Για την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να συνδεθούν και να υποβάλλουν τα στοιχεία της συμμετοχής τους, που συνίστανται στο ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση email τους και το τηλέφωνό τους. Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των ανωτέρω στοιχείων, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό. Με τη σύνδεση τους στο λογαριασμό τους στο facebook, θα συμπληρώνονται αυτόματα τα ως άνω στοιχεία στη φόρμα συμμετοχής, με βάση τα στοιχεία που ο συμμετέχων έχει δηλώσει στον λογαριασμό του στο facebook.

iii. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στην τελική κλήρωση, είτε με μία μόνο συμμετοχή, εάν δεν έχει απαντήσει στο quiz, είτε με διπλή συμμετοχή, εάν έχει απαντήσει στο quiz. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα, που εμπορεύεται η Διοργανώτρια.

iv Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μετά από την επιβεβαίωση των στοιχείων, ότι ο νικητής που κληρώθηκε συμμετείχε στον διαγωνισμό μέσω πολλαπλών/εικονικών λογαριασμών (multiple/fake accounts), άρα και πολλαπλών συμμετοχών, πέραν της επιτρεπόμενης με βάση τους παρόντες όρους διπλής συμμετοχής, αυτός θα εξαιρείται από τη διαδικασία και σε περίπτωση ανάδειξής του ως νικητή δεν θα δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε από τα δώρα που αναφέρονται στην παρ.6. Σε περίπτωση όπου κάποιος διαγωνιζόμενος συμμετείχε περισσότερες από μια φορές στον διαγωνισμό, αλλά πάντως από τον ίδιο λογαριασμό του Facebook, τότε θεωρείται ότι είναι έγκυρη μια μόνο συμμετοχή.

v. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

vi. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.chupachups.gr.

5. Δώρα

Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχτούν συνολικά 23 νικητές. Οι 3 πρώτοι κερδίζουν:

1ος Action Camera Go Pro Hero 5 session

2ος Samsung Galaxy Tablet

3ος Star Wars Drone

Οι υπόλοιποι 20 νικητές θα κερδίσουν προϊόντα Chupa Chups.

ii. Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει, κατά την ελεύθερη κρίση της, τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των δώρων. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού

i. Η ανάδειξη των 23 νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας, στα γραφεία της Initiative A.E., στο Χαλάνδρι, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, αρ. 89-91, στις 24/04/2018. Για την ανάδειξη των νικητών των δώρων, θα υποβληθεί στην κλήρωση, κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών της ενέργειας.

ii. Οι νικητές θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν, μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook (messenger) ή με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προκειμένου να παραλάβουν τα δώρα τους.

iii. Oι νικητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός δέκα ημερολογιακών (10) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούν γι’ αυτό. Σε περίπτωση που δεν κάνουν αποδοχή, το δώρο μεταβιβάζεται στον αναπληρωματικό νικητή και ούτω καθ’ εξής.

iv. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να κληρωθεί μια (1) μόνο φορά και για ένα (1) μόνο δώρο. Στην περίπτωση που συμμετέχων που έχει ήδη αναδειχθεί νικητής στην κλήρωση, ξανακληρωθεί τότε δικαιούται μόνο ένα (1) δώρο

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

i. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους και ο τόπος κατοικίας τους, θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο www.chupachups.gr, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων τους.

ii. Με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες σε αυτόν, δηλώνουν ότι συναινούν στην ανακοίνωση του ονοματεπωνύμου τους και του τόπου κατοικίας τους στον ως άνω Διαδικτυακό τόπο και αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη, μη θίγουσα με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα.

iii. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού.

8. Ευθύνη

i. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν. Όλοι οι νικητές που θα ενημερωθούν από την Διοργανώτρια, με email στο email που έχουν δηλώσει, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα τους ζητηθεί με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους.

ii. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των δώρων. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των δώρων, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

iii. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των δώρων, αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

iv. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα του ως άνω Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στην σελίδα που τηρεί στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της.

9. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο: www.chupachups.gr

10. Προσωπικά Δεδομένα

i. Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στην Διοργανώτρια την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

ii. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια, όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997, 3471/2006 και 3917/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

iii. Μετά την παράδοση των δώρων στους τυχερούς οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των τυχερών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

iv. Τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, πέρα από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των τυχερών του Διαγωνισμού και στην παράδοση των δώρων σε αυτούς.

v. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη διεύθυνση του υποκαταστήματος της Διοργανώτριας (στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης, αριθμός 36) και με κάθε άλλο πρόσφορο, προβλεπόμενο από τον νόμο για το σκοπό αυτό, μέσο επικοινωνίας, όπως με email στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση Vasiliki.Xenochristou@perfettivanmelle.com

11. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου “ www.chupachups.gr ”, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

13. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www. chupachups.gr,καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.