ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας, είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PERFETTI VAN MELLE HELLAS AE.», η οποία εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, και διατηρεί υποκατάστημα και γραφεία στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης, αριθμός 36, τηλέφωνο: 2109480366 (εφεξής η «Εταιρία»).

2.  Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αυτόβουλη καταχώριση των στοιχείων του χρήστη στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την συναίνεσή του για την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων που καταχωρεί από τον ανωτέρω υπεύθυνο επεξεργασίας – «Εταιρεία» με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

3. Φύση προσωπικών δεδομένων προς επεξεργασία

Τα δεδομένα προσωπικής φύσης που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας αφορούν στα εξής:

1. Όνομα

2. Επώνυμο

3. Email

4. Τηλέφωνο

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ούτε είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου από εσάς.

4.  Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η καταχώριση των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό που διοργανώνει η Εταιρεία και η επικοινωνία με αυτούς σε περίπτωση όπου αυτοί αναδειχθούν νικητές του Διαγωνισμού.

5.  Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι :

Α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως αποδέκτες μπορεί να είναι οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, διοικητικές αρχές και δικαστικές αρχές

B) Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

6. Ασφάλεια επεξεργασίας

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας της. Για τον σκοπό αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την πρόσβαση σε αυτά προσώπων μη δικαιούμενων προς τούτο.

7.  Δικαίωμα Πρόσβασης και Αντίρρησης

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την. Κυρία Ξενοχρήστου Βασιλική, Διεύθυνση: Πεντέλης 36, Παλαιό Φάληρο 175 64, Τηλέφωνο: 210 9480366, email: Vasiliki.Xenochristou@perfettivanmelle.com

8.  Υπερσύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") με σύνδεση προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

9.  Ανήλικοι

Η Εταιρεία περιορίζει τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μόνο σε ενηλίκους. Περαιτέρω, πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρεία, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.